Leveringsvoorwaarden HarderwijkReeks

Voor leveringen via deze Internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

· Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en De Harderwijk Reeks gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

· Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Harderwijk Reeks opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

· Artikel 3 Prijs
a. De prijzen van alle boeken die via deze Internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief zes (6) procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. De Harderwijk Reeks is gerechtigd om de verzend- en administratiekosten aan de koper door te berekenen. Deze kunnen per uitgave verschillend zijn.

· Artikel 4. Levering
a. De door De Harderwijk Reeks opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. 

· Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij De Harderwijk Reeks daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Harderwijk Reeks de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan De Harderwijk Reeks te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

· Artikel 6 Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen vóórdat De Harderwijk Reeks de bestelde uitgaven aan de koper levert.
b. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

· Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door De Harderwijk Reeks geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van De Harderwijk Reeks volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

· Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Harderwijk Reeks geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. De Harderwijk Reeks garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

· Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en De Harderwijk Reeks, dan wel tussen De Harderwijk Reeks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en De Harderwijk Reeks, is De Harderwijk Reeks niet aansprakelijk.

· Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Harderwijk Reeks ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat De Harderwijk Reeks gehouden is tot enige schadevergoeding.

· Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door De Harderwijk Reeks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Harderwijk Reeks deze voorwaarden soepel toepast.

· Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen De Harderwijk Reeks en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Harderwijk Reeks
p/a Stadsmuseum Harderwijk
Postbus 61
3840 AB  Harderwijk
0341-414468

info@stadsmuseum-harderwijk.nl